Privatumo politika

Bendrovė UAB „Autolead” užtikrina, kad mūsų renkama informacija apie Jus yra apsaugota. Naudodamiesi mūsų svetaine ar paslaugomis Jūs sutinkate su duomenų apie Jus rinkimu, naudojimu ir dalijimusi pagal Privatumo politikos nuostatas. Vartotojai Svetainėje nurodydami savo Asmens duomenis, sutinka, kad UAB „Autolead“ juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai registruojasi svetainėje. Ši Privatumo politika automatiškai taikoma ir Vartotojams, kurie neprisiregistravę naudojasi svetaine, kiek tai leidžia svetainės bendrosios taisyklės.

Su Privatumo politika galima susipažinti pakartotinai bet kuriuo metu svetainėje, telefonu arba atvykus į Bendrovės biurą, esantį adresu Jotvingių g. 9, LT-02119 Vilnius.

1. Sąvokos

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Duomenų valdytojas ir tvarkytojas – UAB „Autolead”

Svetainė – tai interneto svetainė https://www.autolead.lt

Įmonė – LR Registrų centro Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruota Autolead, UAB, juridinio asmens kodas 305079104, registruotos buveinės adresas Kovo 11-osios g. 47-79, LT-27122 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Tiesioginė rinkodara – visos veiklos, kurios įgalina Svetainės administratorių siūlyti paslaugas arba perduoti bet kurias kitas žinias Vartotojui paštu, telefonu arba kitomis tiesioginėmis priemonėmis, siekiant informuoti Vartotoją arba siekiant gauti iš jo atsakymą, bei visas su tuo susijusias paslaugas.

2. Kodėl renkami asmens duomenys

2.1. Duomenis mes naudojame tam, kad galėtume suteikti Jums savo paslaugas, teikti pagalbą, informaciją, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją apie akcijas, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises ir interesus.

2.2. Informaciją apie jus mes naudojame:

Jūsų paraiškai apdoroti ir suteikti Jums paslaugas;

Nukreipti ir perduoti Jūsų duomenis bei informaciją Bendrovėms teikiančios finansines paslaugas;

Mūsų svetainei administruoti ir tobulinti;

Pasiūlyti naujas ir esamas paslaugas (SMS, el. paštu);

Statistiniais ir rinkodaros tyrimo tikslais – įvertinti ir išsiaiškinti reklamos, kurią mes teikiame Jums ir kitiems asmenims veiksmingumą, ir teikti Jums aktualią reklamą;

Visais kitais teisėto naudojimo tikslais.

3. Mūsų renkama informacija

Registracijos formoje privaloma pateikti šiuos tikslius duomenis:

Vardas, pavardė;

Elektroninio pašto adresas;

Telefono numeris;

Pajamos per mėnesį, gaunamų pajamų laikotarpis (darbo stažas dabartinėje darbovietėje);

Turimi finansiniai įsipareigojimai per mėnesį;

Darbovietė veikia: Lietuvoje ar Užsienyje;

Skolos pas antstolį, jei jų yra skolų likutis;

4. Kokiais būdais renkama asmeninė informacija

4.1. Asmeniškai Jūsų teikiama informacija, pavyzdžiui, pildydamas paraišką mūsų internetinėje svetainėje, ar atvykdamas į mūsų buveinę;

4.3. Profiliuojant duomenis – tai bet koks automatinis asmens duomenų tvarkymas, siekiant įvertinti asmenines savybes ir pasiūlyti konkretų pasiūlymą, konkrečiam asmeniui. Pasiūlymui renkami tokie duomenys: darbo užmokesčio dydis, įsipareigojimų dydis ir pan.

6. Dalijimasis informacija

Bet kuriuo metu galime atskleisti Jūsų duomenis savo grupės darbuotojams

Tretiesiems asmenims ši informacija gali būti teikiama dėl šių priežasčių:

Parduodant visą ar dalį bendrovės;

Kai privalome tai padaryti dėl teisinių reikalavimų;

Siekiant sumažinti užkirsti kelią sukčiavimui ar padėti nuo jo apsisaugoti;

Siekiant įvertinti asmens mokumą ir valdyti įsiskolinimą;

Gaunant kliento prašymą perkelti surinktą informaciją tretiesiems asmenims arba pačiam klientui;

Siekiant perduoti klientą finansuotojams (Bendrovėms, su kuriomis bendradarbiaujama);

7. Turimos teisės dėl Jūsų duomenų naudojimo

Pateikęs užklausą svetainės administratoriui raštu/ el. paštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 metus. Informacija Vartotojui pateikiama raštu jo nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Svetainės administratorius teikia Vartotojui kartą per kalendorinius metus. Galite bet kada susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis prisijungęs prie savo paskyros;

Jūs turite teisę pateikti užklausą Svetainės administratoriui raštu ar elektroniniu paštu, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Vartotojas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Svetainės administratorius įsipareigoja pranešti Vartotojui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą per 5 dienas nuo šių veiksmų atlikimo dienos.

Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą ir Jūsų prašymu mes persiųsime Jums arba tiesiogiai kitam duomenų valdytojui (kai tai techniškai įmanoma) su Jumis susijusius susistemintus asmens duomenis, įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis jeigu Jūsų reikalavimas atitinka Bendrųjų duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 punkto nustatytus reikalavimus. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. UAB „Autolead“ iš Vartotojo gavus tokį pranešimą elektroniniu paštu nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, UAB „Autolead“ turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti elektroniniu paštu gaunamų mūsų naujienlaiškių, SMS pranešimų ar kitos panašios reklaminės informacijos susisiekdami su mumis.

8. Kaip su mumis susisiekti

Galite kreiptis į mus, pateikdami užklausas, prašymus ar komentarus dėl mūsų Privatumo politikos, taip pat atnaujinti mūsų turimą informaciją apie jus ar jūsų parinktis. Maloniai prašome susisiekti su mumis  bet kokiais klausimais el. pašto adresu: info@autolead.lt ar mob. telefonu: +370 645 05504.

Taip pat galite parašyti mums adresu: Kovo 11-osios g. 47-79, LT-27122 Vilnius

9. Baigiamosios nuostatos

Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus, kuriuos atlikti UAB „Autolead“ turi teisę bet kada, Vartotojai visuomet bus informuoti Svetainėje ir/ar elektroniniu paštu.